תחומי עיסוק

חברות

ליווי שוטף של תאגידים מכל הסוגים, הכולל: ייסוד התאגיד, עריכת הסכמים, מתן חוות דעת בכל הנושאים המשפטיים השוטפים עימם מתמודד התאגיד, ניהול משאים ומתנים, ליווי עסקאות, ליווי הליכי כינוס ופירוק (ובכלל זה הליכי פירוק מרצון) והבראת חברות.